Betingelser for å motta matvarer gjennom Frimat:

 • Matvarene man mottar fra Frimat er overskuddsvarer. Det innebærer bl.a at matvarene kan ha gått ut på dato og frimat har ikke ansvar for kvaliteten. Vi oppfordrer sterkt til å se, lukt og smak på matvarene før man tilbereder og spiser maten.  
 • De som mottar matvarene har selv ansvar for å sjekke matvarene for allergier og matintoleranse. 
 • Matvarer jeg mottar gjennom Frimat får man gratis og det er ikke tillatt å selge matvarene. 
 • Det er ikke anledning å komme til Frimat påvirket av alkohol eller rus.
 • Når man henter matposer skal man vise respekt ovenfor Frimat utdelingen og deres medarbeider samt andre mottakere av matposer.
 • Jeg tillater at Frimat oppbevarer mine oppgitte opplysninger som kan deles med andre frimat utdelinger. Vi har taushetsplikt!
 • Når jeg ikke mottar matvarer lengre hos frimat så vil jeg slettes fra registeret. 

Conditions for receiving food through Frimat:

 • The foods you receive from Frimat are surplus goods. This means, among other things, that the food may have expired and Frimat is not responsible for the quality. 

We strongly encourage you to see, smell and taste the food before preparing and eating the food.

 • Those who receive the food are responsible for checking the food for allergies and food intolerance.
 • Foods I receive through Frimat are free and it is not allowed to sell the food.
 • It is not possible to come to Frimat under the influence of alcohol or drugs.
 • When collecting food bags, you must show respect for the Frimat distribution and their volunteers as well as other recipients of food bags.
 • I allow Frimat to store my stated information that can be shared with other frimat distributions. We have a duty of confidentiality!
 • When I no longer receive food from Frimat, I will be deleted from the register.

Navn:                                                                                           Rep. Frimat

Underskrift:_____________________             Underskrift:________________